Home » Kultura Szkocji: Potw R Z Loch Ness, University of Glasgow, Szachy Z Lewis, Doktor Jekyll I Pan Hyde, Gordonstoun, Dudy, Tartan Klanowy by Source Wikipedia
Kultura Szkocji: Potw R Z Loch Ness, University of Glasgow, Szachy Z Lewis, Doktor Jekyll I Pan Hyde, Gordonstoun, Dudy, Tartan Klanowy Source Wikipedia

Kultura Szkocji: Potw R Z Loch Ness, University of Glasgow, Szachy Z Lewis, Doktor Jekyll I Pan Hyde, Gordonstoun, Dudy, Tartan Klanowy

Source Wikipedia

Published August 1st 2011
ISBN : 9781231833735
Paperback
28 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia y: Potw r z Loch Ness, University of Glasgow, Szachy z Lewis, Doktor Jekyll i pan Hyde, Gordonstoun, Dudy, Tartan klanowy, University of Edinburgh, The Cinematics, Tam oshanter, My Bonnie Lies over the Ocean,Morer d o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia y: Potw r z Loch Ness, University of Glasgow, Szachy z Lewis, Doktor Jekyll i pan Hyde, Gordonstoun, Dudy, Tartan klanowy, University of Edinburgh, The Cinematics, Tam oshanter, My Bonnie Lies over the Ocean, Noc Burnsa, Szkockie Galerie Narodowe, Pipe band, National Gallery of Scotland, BBC Alba, University of Stirling, Rock Action Records, Glengarry, III wiatowy Kongres M odzie y, Reel, Kenilworth, Klej, Narzeczona z Lammermoor, Highlanderzy, San Andreas. Fragment: Potw r z Loch Ness (Nessie) - tajemnicze i niezidentyfikowane zwierz lub grupa zwierz t, rzekomo zamieszkuj ce szkockie jezioro Loch Ness, obj to ciowo najwi kszy s odkowodny zbiornik Wielkiej Brytanii. Razem z Wielk Stop i Yeti, potw r z Loch Ness jest kryptyd, jedn z najbardziej znanych zagadek kryptozoologii. Wi kszo naukowc w uznaje obecn dokumentacj maj c udowodni istnienie zwierz cia za nieprzekonuj c . Twierdz najcz ciej, i relacje ze spotka z Nessie s oszustwami lub obserwacjami znanych zwierz t czy zjawisk. Jednak e wiara w istnienie zwierz cia istnieje po r d wielu os b na ca ym wiecie. Najbardziej popularna teoria pr buj ca wyja ni natur rzekomego zwierz cia okre la je jako rodzaj plezjozaura. Opisy Nessie najcz ciej m wi o tym, e potw r ma d ug szyj zako czon paszcz, dwu- lub jednogarbny grzbiet i ciemn sk r . Jeden z opis w: Mapa Loch Ness Loch Ness jest najwi kszym obj to ciowo zbiornikiem s odkowodnym na Wyspach Brytyjskich. Jezioro jest d ugie i w skie - liczy ok. 38 kilometr w d ugo ci i rednio 1,6 kilometra szeroko ci. Znajduje si 16 metr w powy ej poziomu morza. Wraz z innym jeziorem, Loch Oich, tworzy tzw. Kana Kaledo ski, znajduj cy si w obni eniu tektonicznym zwanym Glen More (Wielka Dolina). Brzegi zbiornika s dosy strome, opadaj na g boko maksymalnie ok. 230 metr w. Do jeziora wpada wiele g rskich strumieni, kt re nanosz torf osadzaj cy si na dnie. Nadaje to wodom ciemne, rdzawe zabarwienie, co po...